EXPERTEN IN PENSIOENEN

home > Juridische informatie

Juridische informatie


 

Informatie die zich op deze website bevindt

De verschillende pagina's en inlichtingen die u raadpleegt op deze website zijn louter informatief.
Behoudens anders toegelicht, worden op deze site geen verzekeringsproducten aangeboden. De informatie die zich op deze site bevindt, mag niet beschouwd worden als raadgeving, meerbepaald op fiscaal, financieel of juridisch vlak.


Contassur, C.B.A. en de O.F.P.'s PENSIOBEL, ELGABEL, PENSIOENKAS TRACTEBEL, ENERBEL en POWERBEL kunnen enkel aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die rechtstreeks of onrechtstreeks toegebracht zou worden door het gebruik van deze site indien er een ernstige fout gemaakt is of een handeling van kwaadwilligheid gesteld werd door hen.

 
Bescherming van uw persoonlijke gegevens

De toegang tot de beschikbare informatie op of via de site gebeurt zonder dat persoonlijke gegevens verschaft moeten worden, zoals uw naam, adres, emailadres...

Uitzonderlijk, om bijkomende diensten te verkrijgen (persoonlijke situatie, vraag om inlichtingen, abonnement op een newsletter ...) is het mogelijk dat persoonlijke gegevens, hoofdzakelijk contactgegevens, worden gevraagd aan de gebruiker. In dat geval worden de gegevens behandeld conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de behandeling van persoonsgegevens. U hebt het recht uw persoonlijke gegevens te raadplegen, om hun juistheid te controleren en eventuele verbeteringen te laten aanbrengen. Daartoe kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking die uw gegevens beheert (Contassur N.V.), waarvan de contactgegevens zich hieronder bevinden. Contassur en C.B.A. verbinden er zich toe de beste veiligheidsmaatregelen te nemen om te vermijden dat derden misbruik maken van de persoonsgegevens die u meegedeeld zou hebben.

 
Gebruik van cookies

Contassur en C.B.A. gebruiken cookies. Dit zijn minibestanden die bewaard worden op de harddisk van uw computer. Deze cookies hebben als enig doel uw gebruik van de site vergemakkelijken door de startpagina van uw keuze te bewaren.

 

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze internetsite is uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.
Enkel de Belgische rechtanken zijn bevoegd voor de geschillen waartoe deze website aanleiding zou kunnen geven.

 

Controle-overheden

Contassur en de O.F.P.'s PENSIOBEL, ELGABEL, PENSIOENKAS TRACTEBEL, ENERBEL en POWERBEL zijn gereglementeerde instellingen die onderworpen zijn aan het toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

 

 

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Elke reproductie, verspreiding, elk gebruik of elke wijziging, zelfs gedeeltelijk, van de teksten, de pagina-opmaak, illustraties en andere elementen die op deze website staan, onder welke vorm dan ook en met om het even welk middel, zijn verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Contassur of C.B.A.

 

 

CONTASSUR  N.V.

Maatschappelijke zetel en briefwisseling: Kunstlaan 47 - 1000 Brussel

Verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenummer 952 ter uitoefening van de takken "Leven - Bruidsschat en Geboorte " (K.B. van 2.12.1983, B.S. van 15.12.1983) BTW BE 0424.225.045 RPR-nr. Brussel

 

 

CONTASSUR  BIJSTAND-ADVIES N.V.

Maatschappelijke zetel en briefwisseling : Kunstlaan 47 - 1000 Brussel

BTW BE 0404.525.632  RPR-nr. Brussel 


 

O.F.P. PENSIOENKAS TRACTEBEL

Maatschappelijke zetel en briefwisseling : Kunstlaan 47 - 1000 Brussel 

O.F.P. erkend bij K.B. van 06.09.1993 onder het nummer 50149

 

 

O.F.P. PENSIOBEL

Maatschappelijke zetel en briefwisseling : Kunstlaan 47 - 1000 Brussel 

O.F.P. erkend bij K.B. van 11.01.1996 onder het nummer 50230

 

 

O.F.P. POWERBEL

Maatschappelijke zetel en briefwisseling : Kunstlaan 47 - 1000 Brussel 

O.F.P. erkend bij K.B. van 17.08.1999 onder het nummer 50510

 

 

O.F.P. ELGABEL

Maatschappelijke zetel en briefwisseling : Kunstlaan 47 - 1000 Brussel 

O.F.P. erkend bij K.B. van 16.03.1993 onder het nummer 50463

 

 

O.F.P. ENERBEL

Maatschappelijke zetel en briefwisseling : Kunstlaan 47 - 1000 Brussel 

O.F.P. erkend bij K.B. van 04.09.2002 onder het nummer 50547