EXPERTEN IN PENSIOENEN

home > Wat doen we? > Onze basisdiensten

Onze basisdiensten


 

Opstellen, opvolgen en/of wijzigen van plannen
Werkgevers die een pensioenplan opzetten als onderdeel van hun loonbeleid, gaan een financiële verbintenis op lange termijn aan. Het vereist een aanpak op maat, afhankelijk van de specifieke situatie van elke inrichter.

Daartoe voeren we in nauwe samenwerking met de werkgevers en de sociale partners een analyse uit en bestuderen we alle aspecten: het meest geschikte type plan, de planformule, maar ook het beleggingsinstrument (verzekeringsproduct of pensioenfonds), niets wordt aan het toeval overgelaten.

Onze missie houdt niet op na de uitrol van het plan: we blijven de verschillende plannen opvolgen om aanpassingen voor te stellen, afhankelijk van wettelijke of demografische veranderingen, de evolutie van het financieringsniveau of de beleggingswensen van de inrichters.Actuariële waarderingen
Actuariële diensten zijn een essentiële activiteit voor elke pensioenregeling. Onze actuarissen berekenen de
wettelijke voorzieningen en houden ook toezicht op de financiering ervan. Op basis van deze uitgebreide beoordeling van de huidige en toekomstige financiële gezondheid van de pensioenregelingen geven zij advies over de beste manier om de regelingen op lange termijn te beheren.

Ons team van actuarissen helpt werkgevers ook bij de toepassing van de IAS19-richtlijn om te voldoen
aan de verplichting om jaarlijks te rapporteren over de financiële positie van hun pensioenverplichtingen.
Daartoe stellen zij een IAS19-verslag op waarin de financiële impact van de pensioenverplichtingen op
de balans wordt weergegeven. Deze berekeningen gebruiken actuele gegevens om de waarde van de
verplichting op een bepaald moment te bepalen. Deze gegevens worden periodiek herzien en bijgewerkt om
de nauwkeurigheid van de balansverplichtingen te waarborgen.
Onze teams volgen ook de ontwikkelingen op het gebied van IFRS-regelgeving.

Ten slotte ondersteunen we werkgevers bij het beantwoorden van de vragen van hun auditeurs.Operationeel beheer van plannen
Zodra een nieuwe medewerker in dienst treedt bij een werkgever, zorgen wij voor het dagelijks beheer van zijn pensioentoezegging voor de rest van zijn carrière bij het bedrijf. 
We registreren zijn aansluiting bij het plan, beheren zijn pensioentoezegging in overeenstemming met het
planreglement en betalen de opgebouwde prestaties bij pensionering.

Voor zover de werkgever een verzekering heeft afgesloten voor arbeidsongeschiktheid of overlijden, beheren wij ook deze dossiers en nemen we de nodige stappen om uitkeringen te betalen. 

Om dit alles te doen, zorgen we voor de inning van premies / bijdragen bij de werkgevers en leveren we de
diverse rapporten en aangiftes aan overheidsinstanties zoals Sigedis en aan de toezichthoudende autoriteiten.Portefeuillebeheer
Wij beleggen de van de werkgevers ontvangen bijdragen in overeenstemming met het beleggingsbeleid dat
door de raden van bestuur en de beleggingscomités van de pensioenfondsen is vastgelegd.

Via ons eigen beleggingsvehikel, de BEVEK Esperides (zie blz. 8), bundelen we de beleggingen. Dit levert schaalvoordelen en lagere kosten op waarvan alle aangeslotenen profiteren.

Ook ondersteunen we inrichters bij het nadenken over nieuwe beleggingsproducten, hun ESG-wensen of bij
het monitoren van marktrisico’s. 

Een van de instrumenten die ons team gebruikt zijn ALM-studies (Asset and Liability Management) die
de risico’s van het huidige beleggingsbeleid van een werkgever kwantificeren en mogelijkheden voor
bijsturing voorstelt.

 

 

Governance
We zorgen voor adequate communicatie aan de inrichters, de aangeslotenen en de controleorganen, en
voorzien eveneens in de opleiding van onze partners.

We staan in voor de organisatie en goede werking van de beslissingsorganen (raden van bestuur,
gespecialiseerde comités, algemene vergaderingen) van de verzekeringsmaatschappij en de pensioenfondsen.